Missió, visió, valors – Política, paràmetres i objectius de la qualitat2019-01-19T14:28:37+00:00

Missió, visió, valors – Política, paràmetres i objectius de la qualitat

MISSIÓ

Raó de ser del nostre Grup

Promoure la salut mental de les persones i les comunitats mitjançant el desenvolupament d’un model d’atenció a la salut mental comunitària integral.

fletxa_baix

VISIÓ

Objectiu i percepció que desitja aconseguir el Grup

Ser referència en la gestió i la innovació en l’atenció integral a la salut mental comunitària a Catalunya.

fletxa_dreta

VALORS

Principis, creences i regles del Grup

Ètica: garantir una pràctica assistencial, docent i investigadora basada en l’ètica, el respecte a les persones, les diferències individuals, la intimitat i els drets.
Qualitat: promoure una pràctica de qualitat, responsable, innovadora i rigorosa, fonamentada en l’evidència científica, l’experiència i l’avaluació de resultats.
Eficiència: aconseguir l’excel·lència amb un ús racional i sostenible dels mitjans disponibles.
Compromís: actitud compromesa amb una gestió no lucrativa, de desenvolupament de serveis d’utilització pública, promovent la inclusió social, la cohesió i un entorn ambiental sostenible.
Transparència: actuació transparent en la gestió institucional de cara als usuaris, membres i el conjunt de la societat.

POLÍTICA DE LA QUALITAT

La política de la qualitat fixa les directrius fonamentals per definir i garantir la qualitat dels nostres serveis, així com el compromís en el compliment dels requeriments legals i està orientada a la satisfacció de les necessitats de les persones que atenem. A més, mitjançant aquesta política de la qualitat l’organització manifesta el seu compromís i vocació en la millora continua del sistema de gestió de la qualitat.

Aquestes directrius són les següents:

  • Contribuir a la detecció precoç, prevenció en salut mental i promoció de la salut.
  • Garantir un fàcil accés als nostres serveis d’acord amb els criteris de priorització assistencial.
  • Vetllar pel correcte diagnòstic i valoració integral de l’usuari.
  • Proporcionar un tractament/atenció integral, efectiva, eficient i orientada a assolir els objectius terapèutics i/o de l’atenció.
  • Contribuir a la capacitació de les famílies per tal de que s’estableixin com un element de suport de l’usuari i proporcionar recolzament per restablir i/o mantenir els vincles familiars.
  • Garantir la continuïtat assistencial i transversalitat del tractament.
  • Garantir la correcta complementació de la història clínica / expedient assistencial.
  • Mantenir informades a les persones ateses i a les famílies i promoure la seva implicació activa en l’atenció.
  • Minimitzar els riscos inherents a la malaltia i garantir la seguretat de les persones ateses.
  • Proporcionar un bon tracte a les persones ateses.
  • Garantir la confidencialitat i intimitat de les persones ateses.
  • Garantir el confort de les persones ateses i disposar d’espais adaptats a les seves necessitats.
  • Contribuir a crear un entorn social que faciliti la integració comunitària de les persones amb malaltia mental.
  • Proporcionar formació continuada als professionals, docència i recerca per tal de garantir l’actualització de coneixements i l’avaluació de les intervencions amb la finalitat última de garantir la qualitat de l’atenció.
  • Contribuir a la definició, desenvolupament i consolidació del model assistencial, mitjançant la col·laboració amb les administracions, altres institucions del sector i associacions.
  • Disposar d’un catàleg de productes i serveis competitiu.
  • Vetllar pel correcte lliurament de comandes / prestació del servei.

OBJECTIUS DE LA QUALITAT

La política de la qualitat estableix un marc de referència per l’establiment dels objectius de la qualitat. Els objectius de l’Organització s’han definit arrel de l’elaboració del Pla Estratègic i en coherència a la política de la qualitat i queden desplegats mitjançant indicadors.
Els indicadors són analitzats per part dels Caps de secció, Caps d’àrea i Direcció.
Per altra banda, les responsabilitats de report dels indicadors queden detallades en el Quadre de Comandament de l’Organització.
Quan es requereix s’estableixen accions de millora per promoure l’assoliment dels objectius establerts.