Projecte: ‘Avaluació de l’eficàcia d’un programa d’alfabetització de la salut mental, reducció de l’estigma i augment de cerca d’ajuda a la població adolescent escolaritzada’2019-01-19T15:45:28+00:00

Projecte: ‘Avaluació de l’eficàcia d’un programa d’alfabetització de la salut mental, reducció de l’estigma i augment de cerca d’ajuda a la població adolescent escolaritzada’

(codi referència: PI15 / 01613)

Aquest projecte està finançat per l’Instituto de Salud Carlos III i cofinançat per la Unió Europea (FEDER) “Una manera de fer Europa”, i ha rebut una ajuda econòmica de 26.015 euros durant el període de gener del 2016 a desembre del 2018.

Objectiu i finalitat de l’ajuda

L’objectiu del projecte és avaluar l’eficàcia d’un paquet de programes de sensibilització i alfabetització en salut mental (ASM) per a joves escolaritzats en l’augment de coneixements de salut mental, ús de serveis sanitaris i reducció de l’estigma amb la finalitat de prevenir els trastorns mentals i disminuir els seus símptomes.

sensibilitzacio-adolescent

Per això es comparen quatre grups. Un grup rebrà un “Programa de sensibilització en salut mental” (PS) amb una durada d’una hora. Un segon grup rebrà un “Programa d’Alfabetització en Salut Mental” (PASM) amb una durada de 6 hores. Un tercer grup rebrà una “intervenció integral (PASM + RE)” que comprèn el PASM més 1 hora extra de reducció d’estigma (RE). I un quart grup que no rebrà cap intervenció i actuarà de grup control.

Les dades obtingudes a partir de l’estudi podrien confirmar els resultats obtinguts en altres projectes internacionals que ja han demostrat que aplicar un programa d’alfabetització en salut mental: a) millora dels coneixements i capacitació de la població sobre salut mental; b) major capacitat de detecció dels trastorns mentals; c) facilitar l’acompanyament en la recerca d’ajuda; i d) disminució de l’estigma.

Si els resultats de l’estudi confirmen la hipòtesi plantejada, aquesta intervenció podria implementar-se en els centres educatius a un baix cost, treballant coordinadament i facilitant les xarxes d’intervenció entre els centres educatius, els serveis de salut mental i salut comunitària per oferir a la població jove la millor atenció en salut mental.

Procediment i durada de l’estudi

L’estudi té una durada d’un any, es realitzarà durant els mesos de gener a desembre del 2018. Tots els adolescents que participin en l’estudi són alumnes de 3r ESO d’un centre educatiu públic o concertat de Barcelona ciutat i que prèviament el centre educatiu ha donat el seu consentiment per participar en l’estudi.

Als adolescents que participin en l’estudi se’ls demanarà que complementin els següents qüestionaris:

1) Alfabetització en Salut Mental (21 ítems);
2) Actituds en salut mental (Estigma) (14 ítems);
3) Símptomes Mentals i Salut Mental Positiva (25 ítems);
4) Assetjament escolar i Internet (4 ítems);
5) Qüestionari sobre intenció de canvis (1 ítem);
6) Qualitat de Vida (6 ítems);
7) Ús de Serveis de Salut i Tractament (10 ítems);
8) Qüestionari de satisfacció (6 ítems) i
9) Qüestionari beneficis en salut (17 ítems).

La complementació dels 9 qüestionaris implicarà un temps aproximat de 40 minuts, i es realitzarà durant l’espai de tutoria de la classe.

Aquests qüestionaris s’hauran de complementar en quatre moments de l’estudi:

  • Basal: abans de rebre el programa de sensibilització/alfabetització;
  • Post Intervenció: 2 setmanes desprès de rebre el taller;
  • Seguiment als 6 mesos d’haver finalitzat el programa de sensibilització/alfabetització;
  • Seguiment als 12 mesos d’haver finalitzat el programa de sensibilització/alfabetització.

En el grup d’adolescents que formen part del grup control (no reben cap programa de sensibilització/formació), en el cas que els resultats de l’estudi confirmin l’efectivitat dels programes d’alfabetització, rebrà la intervenció integral PASM + RE (7 hores) en el següent curs escolar.

Els Programes de sensibilització i alfabetització en salut mental (ASM)

Els programes de sensibilització/alfabetització es realitzaran durant l’espai de tutoria dels adolescents de 3r ESO. Aquest espai de tutoria es realitzarà de manera setmanal i amb una durada d’una hora. Així doncs la intervenció tindrà una durada d’entre 1 dia (per al PS) i dos mesos (per als programes PASM i PASM + RE). A continuació es descriuen els 3 programes de sensibilització/alfabetització:

1) “Programa de sensibilització en salut mental” (PS) sobre els conceptes de salut mental i trastorn mental, conductes saludables i conductes de risc en salut mental amb una durada d’una hora.

2) “Programa d’Alfabetització en Salut Mental (PASM)”. La formació del PASM s’ha dividit en 6 unitats didàctiques, cada unitat amb una durada d’1 hora on es treballaran els següents conceptes: 1) Concepte de Salut Mental i Trastorn Mental. Equip de Salut Mental Multidisciplinari. Xarxa comunitària i de salut mental; 2) Conductes saludables i conductes de risc en Salut Mental; 3) Habilitats Socials, Bullying i Ciberbullying; 4) Depressió, Ansietat i Autolesions; 5) Trastorns de la conducta alimentària (anorèxia i bulímia); 6) Trastorns per abús de substàncies i Trastorn Psicòtic. Trastorn Esquizofrènic.

Aquest programa pretén augmentar els coneixements en salut mental, promoure conductes saludables en salut mental, prevenir els trastorns mentals, augmentar les conductes de recerca d’ajuda i l’ús de serveis de salut mental, i reduir els episodis d’abús.

3) “Intervenció Integral (PASM + RE)” que comprèn el PASM més 1 hora extra sobre reducció d’estigma (RE) (Unitat didàctica 7). El programa RE proposa reduir l’estigma associat als problemes de salut mental a través d’escoltar una persona amb trastorn mental exposa les seves vivències i les dificultats familiars, socials i laborals que ha hagut d’afrontar pel fet de patir un trastorn mental. L’objectiu d’aquest programa és la reducció de l’estigma.

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu De Desenvolupament Regional (FEDER)

logo-feder-web